Công ty: CÔNG TY TNHH SX HÃNG DA LATEK (VN) LATEK (VN) LEAT
Địa chỉ: Loâ 36-40 KCX Linh Trung 1, Q.Thuû Ñöùc, TP.HCM.A8:K22
Email: latekvnc@hcm.vnn.vn
Phone: 38969408 - 38969409
Fax: 38966853
Website: