Công ty: CÔNG TY TNHH SỨ ĐẠI ĐỒNG
Địa chỉ: Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q.7, Tp.HCM
Email: tatungdd@hcm.vnn.vn
Phone: 37701002 - 37701081
Fax: 37701080
Website: